Algemene voorwaarden voor verkoop via internet 

Artikel 1: Preambule 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen enerzijds Gianfranco-C SPRL, gevestigd Avenue Venizelos 8 te 1070 Anderlecht, houder van rekeningnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, hierna te noemen de "verkoper" en anderzijds elke natuurlijk of rechtspersoon die een aankoop wil doen via de website van de verkoper, hierna te noemen de "koper". 

Artikel 2: Onderwerp 

In deze Algemene Voorwaarden worden contractuele betrekkingen tussen verkoper en koper vastgelegd en daarnaast ook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die door de koper gedaan wordt via de website van de verkoper, onverschillig of het een zakelijke of particuliere koper betreft. Het bestellen van goederen of diensten via deze website veronderstelt dat de koper deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle overige algemene of bijzondere voorwaarden waarmee de verkoper niet uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden van toepassing die van kracht waren op het moment waarop de koper de bestelling gedaan heeft. 

Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten 

De aangeboden producten en diensten komen overeen met de producten en diensten die gepubliceerd zijn in de catalogus op de website van de verkoper. Bij ieder product wordt een gebruiksaanwijzing geleverd waarin de belangrijkste kenmerken van het product staan vermeld. De foto's in de catalogus zijn zo getrouw mogelijk, maar er kan niet worden gegarandeerd dat ze exact overeenkomen met het product; dit geldt met name voor de kleuren. De producten en diensten worden geleverd voor zover de voorraad strekt. Als ondanks onze inspanningen een of meerdere artikelen niet leverbaar zijn, brengt de verkoper de koper daarvan zo snel mogelijk op de hoogte door middel van een e-mail. De koper krijgt dan de keus te wachten of de bestelling van de niet leverbare artikelen kosteloos te annuleren. De leverbare artikelen worden geleverd in overeenstemming met art. 9 van deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 4: Tarieven 

De prijs van de producten en diensten die op de website worden aangeboden, wordt aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen (btw en andere belastingen die van toepassing kunnen zijn). De verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor de prijzen te wijzigen. Met dien verstande dat de prijs die berekend wordt voor een bestelling, de prijs is die geldt op het moment waarop de bestelling bevestigd wordt. In de aangegeven prijzen zijn niet inbegrepen de administratie- en afhandelingskosten en de transport- en afleverkosten, voor zover de bestelling gedaan is in de geografische gebieden die hierna aangegeven worden. 

Artikel 5: Geografisch gebied

De verkoop via internet van producten en diensten die op de website van de verkoper worden aangeboden is beperkt tot de volgende geografische gebieden: België, continentaal Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg en Nederland (uitgezonderd overzeese gebieden). 

Artikel 6: Bestellingen 

De koper die een product of dienst wil kopen, moet:

- het identificatieformulier invullen door alle gevraagde gegevens te vermelden of, als hij dat heeft, zijn klantnummer;

- het online-bestelformulier invullen en daarbij alle gegevens over de gekozen producten en diensten vermelden;

- de bestelling controleren en daarna bevestigen;

- de betaling onder de gestelde voorwaarden uitvoeren;

- zijn bestelling en betaling bevestigen.

Bevestigen van de bestelling betekent dat de koper deze Algemene Voorwaarden aanvaardt, bevestigt dat hij er grondig kennis van heeft genomen en afziet van een beroep op zijn eigen algemene of andere voorwaarden. De gegevens die door de koper zijn verstrekt en de (door de verkoper) ontvangen bevestiging dienen als bewijs voor de transactie. De bevestiging geldt als handtekening en als bewijs dat de koper akkoord is met de uitgevoerde handelingen. De verkoper bevestigt per e-mail dat de bestelling geplaatst is. 

Artikel 7: Recht op herroeping 

In overeenstemming met de wet heeft de consument het recht om de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of de overeenkomst voor levering van een dienst. Het recht op afzien van koop is niet van toepassing op zakelijke kopers. De consument moet binnen deze bedenktijd per e-mail of door middel van het online beschikbare Formulier voor Opzegging aan de verkoper meedelen dat hij wil afzien van koop en hij moet het product voor eigen rekening en risico terugsturen naar het hoofdkantoor van Gianfranco-C: Avenue Venizelos 8 te 81070 Anderlecht. De producten moeten onbeschadigd en in hun originele verpakking geretourneerd worden, met alle accessoires, met de gebruiksaanwijzing en met de originele factuur/pakbon. De verpakking of verzegeling van de producten die geretourneerd worden mag niet geopend of verbroken zijn en de producten mogen op geen enkele manier gebruikt zijn. Niet complete, kapotte, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen. De verkoper verbindt zich ertoe om binnen 14 dagen na het terugnemen van het geretourneerde product het eventueel betaalde aankoopbedrag terug te storten; verzendkosten worden echter niet vergoed. 

Artikel 8: Wijze van betaling 

Er kan betaald worden met een betaalkaart, VISA of MasterCard, uiterlijk tijdens de bevestiging van de bestelling. De artikelen die besteld zijn, blijven het exclusieve eigendom van de verkoper tot het moment waarop de koper het volledige bedrag betaald heeft. 

Artikel 9: Levering 

Levering gebeurt op het adres dat op de pakbon is aangegeven en kan alleen op adressen die zich bevinden binnen de aangegeven geografische gebieden (zie art. 5 van deze Algemene Voorwaarden). Het risico van het transport van de goederen is voor de verkoper tot op het moment waarop de goederen afgeleverd worden op het door de koper opgegeven adres. Vanaf dat moment is het risico geheel voor de koper. De aangegeven leveringstermijn kan alleen gezien worden als een indicatie. Als de levering de termijn van dertig dagen overschrijdt, gerekend vanaf de dag van de bestelling, kan de koper de overeenkomst opzeggen en wordt het aankoopbedrag vergoed. 

Artikel 10: Garantie 

In overeenstemming met de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (art. 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek) garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt. Wanneer er binnen 2 maanden na levering van het goed gebrek aan overeenstemming wordt geconstateerd, moet de koper de verkoper daarvan zo snel en nauwkeurig mogelijk op de hoogte stellen door middel van een aangetekende brief of een e-mail. Deze garantie is niet van toepassing op gebreken aan overeenstemming die bestonden op het moment dat de goederen werden afgeleverd. Gebreken of schade te wijten aan verkeerd gebruik, zoals bijvoorbeeld waterschade, roest, schade door vallen of stoten, door onvoorzichtigheid of slijtage door gebruik vallen niet onder deze garantie. De garantie vervalt ook wanneer er reparaties zijn uitgevoerd door reparateurs die niet door de verkoper zijn erkend. De factuur en de pakbon gelden als garantiebewijs en moeten door de consument bewaard worden en in originele vorm overlegd worden. 

Artikel 11: Verantwoordelijkheid 

In het proces van verkoop via internet heeft de verkoper alleen een inspanningsverplichting; hij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld verlies van data, inbreuk, virussen, onderbreking van de verbinding of andere niet beoogde problemen. Overigens wordt de informatie op de website te goeder trouw verstrekt. De links naar de websites van fabrikanten en/of partners worden enkel ter informatie gegeven. De verkoper is niet verantwoordelijk voor informatie afkomstig van die websites. 

Artikel 12: Intellectuele eigendom 

Alle gegevens op de website van de verkoper zijn en blijven behoren tot zijn intellectuele eigendom. Niemand mag deze gegevens geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen, benutten, verspreiden of op welke wijze ook gebruiken; dat geldt voor de gebruikte programmatuur en voor visuele en audio-onderdelen. Het plaatsen van een directe link of hyperlink is strikt verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. 

Artikel 13: Persoonlijke gegevens 

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van een bestelling worden door de verkoper en/of zijn medewerkers bewaard en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper - of zijn leveranciers - samenwerkt/samenwerken, wanneer dat nodig is voor de afhandeling van de bestelling. De koper geeft aan de verkoper ook toestemming om zijn gegevens te gebruiken voor het bijhouden van statistieken om daarmee zijn website en de producten en diensten die hij aanbiedt te verbeteren. Deze informatie kan verder door de verkoper gebruikt worden om via de verschillende communicatiemiddelen informatie over zijn commerciële activiteiten naar zijn klanten te sturen. Tot slot bewaart de verkoper de gegevens om volgende bestellingen eenvoudiger te maken. Voor het overige verbindt de verkoper zich ertoe de gegevens waarover hij beschikt niet aan andere bedrijven door te geven zonder toestemming vooraf van de koper. De gegevens die door de verkoper bewaard worden, zijn te allen tijde beschikbaar en kunnen op aanvraag gewijzigd worden. 

Artikel 14: Bewijs 

De partijen aanvaarden voor hun contacten het gebruik van elektronisch bewijsmateriaal, zoals bijvoorbeeld e-mails of back-ups. 

Artikel 15: Afhandeling van geschillen 

Op deze Algemene Voorwaarden voor verkoop via internet is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen kunnen alleen voorgelegd worden aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper, behalve ingeval van dwingende bepalingen of bepalingen van interne openbare orde. 

Gianfranco-C SPRL

Avenue Venizelos 8

1070 Bruxelles

BE0830 380 574

GSM : +32 475 429417

contact@clipngojewelry.com